O nama

O nama

 

U Glini  još davne 1976. godine nastao je Dječji vrtić u sklopu Osnovne škole Gline. Već tada je skrbio  i brinuo za djecu s područja grada, a i šire nam okolice.

 

Nakon Domovinskog rata 1995. godine Grad Glina osniva Dječji vrtić Glina.  Krajem 2011. godine Dječji vrtić dobiva i ime Bubamara na koji smo jako ponosni.

 

Osnovno cilj u provođenju svih programa Dječjeg vrtića Bubamara Glina je omogućiti poticanje razvoja svih djetetovih potencijala zadovoljavajući dječje potrebe, poštujući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje. U svemu navedenom njeguje se individualizirani pristup djetetu. U vrtiću se provodi redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja i obrazovanja, prehrane, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.  Kroz osam odgojnih skupina i jednu skupinu Male Škole  ukupno skrbimo o 188-ero djece.

 

Programu predškole provodi se kroz dvije skupine, a  namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu.  Provodi se kao poseban program za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja pohađaju vrtić. Program pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za školu, stvori radne navike i socijalizira se u skupini vršnjaka.

 

O kvaliteti odgojno obrazovnog rada i zadovoljavanju potreba djece brinu: 18 odgojiteljica, 2 kuharice, 3 spremačice, domar, ekonom-dostavljač-ložač, računovođa, administrativni  radnik te ravnatelj. Svi su ono dio jedne velike obitelji koja svojim marljivim radom brine za budućnost našega grada, za dragulje ovoga svijeta našu dragu djecu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vrtić kao poticajna sredina za rast i razvoj svakog djeteta te  

         okruženje u kojem će se i djeca i odrasli osjećati sigurni i

         zadovoljni.

 

 

 

 

Dječji vrtić Bubamara Glina je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece na području Grada Gline. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju  ekološke osviještenosti i tradicionalne kulturne vrijednosti kako kod djece tako i kod roditelja i svih zaposlenika ustanove te šire društvene zajednice u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.  Svojim djelovanjem pružamo podršku, educiramo, osvještavamo te pridonosimo razvoju ekološke kompetencije i tradicionalnih kulturnih vrijednosti te doprinosimo razvoju društvene zajednice i cijelog našeg grada.

 

 

Zadaće u odgojno-obrazovnom procesu razvoj, unapređivanje i osuvremenjivanje odgojno-obrazovne prakse, te stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja), rad na njezi, skrbi za tjelesni rast i brizi  za zdravlje djece; prilagođavanje kvalitete prehrane i fleksibilnosti obroka prema energetskim potrebama djece, praćenje kvalitete prehrane, redovna kontrola uzoraka hrane (kalorijski i kvalitetni sastav, mikrobiološka ispravnost namjernica) prilagođavanje jelovnika prema potrebama djeteta; poduzimanje mjera prevencije za očuvanje zdravlja djece; nadzor nad održavanjem optimalnih mikroklimatskih uvjeta prozračnost, adekvatna temperatura i vlaga, osjetljivost, nadzor nad pravilnim održavanjem i čišćenjem (posteljnog rublja, igračaka, sobe dnevnog boravka sanitarnih čvorova,..); unapređenje evidencije o zdravstvenom stanju djece; praćenjem zdravstvenog stanja djece u području tjelesnog rasta i razvoja  (pregled tjelesne težine i visine, kralježnice, stopala ) te evidentiranje rezultata u zdravstvene kartone djece i informiranje o zdravstvenom stanju djeteta i potrebnoj edukaciji.

Bitne zadaće u odnosu na dijete; pomagati djetetu da prevlada teškoće u uspostavljanju novih emocionalno-socijalnih veza jaslice/vrtić, zadovoljiti dio psihosocijalne potrebe djeteta za hranom, zrakom, kretnjom, igrom, boravkom na zraku, u prirodi, povećavanjem otpornosti organizma na nepovoljne vremenske i druge uvjete, odgoj za održivi razvoj, razviti pozitivnu sliku o sebi, poticati kreativnost, samopoštovanje, komunikacijske vještine kod djeteta, omogućiti različite oblike opažanja, postupno razvijati mogućnosti uviđanja općih i posebnih svojstava pojava, veličina i oblika, omogućiti djetetu stjecanje znanja i navika, važnih za njegovu sigurnost u prometu, poticati aktivno sudjelovanje djeteta u svim sferama odgojno-obrazovnog  procesa. Senzibiliziranje djece za življenje humanih vrijednosti u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima, razvoj ekološke osjetljivosti. Poticanje aktivnog učenja djece u stjecanju novih spoznaja i iskustava o eko-problemima.

Ekološki cilj nam je obogatiti okoliš vrtića različitim biljem te upoznavanje novih biljnih vrsta, upoznavanje roditelja s aktivnostima djece u okolišu vrtića, uključiti roditelje u zajedničke aktivnosti druženja s djecom, naučiti o brizi i njezi biljaka, približiti djetetu ljubav prema prirodi, ali i prema drvećima u našem dvorišu što smo ih posadili u proteklom vremenskom periodu. Promatrajući jedan veliki ekološki problem suvišne količine smeća i nepravilnog odlaganja istoga. Potrebno je razvijati navike skupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu. Zajedničkim snagama prikuplja se neoblikovani materijal OTPAD – koji ne mora biti smeće  (stare novine, plastične i staklene boce raznih oblika) gdje se provodi  klasifikacija i reciklaža, te likovno stvaralaštvo gdje nastaju novih uporabni predmeti i nove dječje igračke od kojih smo već neke prezentirali na različitim izložbama, kao i na ekološkim natjecanjima. Obilježavanje svih važnih eko datuma posebno vezanih za drveće i šumu. Bitna misao vodilja koja je proizašla iz dugogodišnjeg rada  je «Sve što se u djetinjstvu nauči, nikada se ne zaboravlja».

 

 

 

Zakonska i druge osnova za uvođenje programa:

 

 Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina (Klasa: 601-01/11-01/78 ur. broj 2176/72-11-2 od 22.09.2011. godine), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97., 107/07., 94/13.), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.), Državni pedagoški standardi iz 2008., Konvencija UN-a o pravima djece iz 1989. godine,  Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN br. 85/06.).

 

 

Ciljevi provedbe programa  i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

 

Cilj      – Unaprjeđivanje elemenata programa koji pridonose razvoju socijalne kompetencije djece i suradničkih odnosa s roditeljima, osobito u radu s:

 

Djecom u skupini

 

Stručnim radnicima vrtića

 

 

 

 

Roditeljima

 

 

Naša praksa neprestano potvrđuje prednost i kvalitetu timskog pristupa u radu  odgojitelja. Razina učinkovitosti svakog pojedinog odgojitelja u okviru ovakvog oblika rada, vidljivija je i samom odgojitelju kroz osvještavanje razine vlastite stručnosti i kompetencije u radu s djecom, ali i razinu kvalitete samog odgojno-obrazovnog procesa koju provodi. Preuzevši odgovornost za vlastito učenje, pokrenuli smo kompleksne i duboke promjene ustrojstva našeg vrtića u smjeru demokratizacije (ukidanje tradicionalne hijerarhije vrtića). Stalno  propitivanje  vlastite  kvalitete  u  pristupu   odgojno-obrazovnoj praksi i nesigurnosti koje  iz toga proizlaze, nisu  pokazatelji naše nekompetencije, nego su upravo suprotno, pokazatelji naše visoke razine profesionalnosti.

Razvoj Dječjeg vrtića Bubamara Glina prema zajednici koja uči i zajednica koja ekološki se osvješćuje samim time dobiva  novu dimenziju. Učeći zajedno, gradimo  dublje razumijevanje naše odgojno-obrazovne prakse, kao i eko-problematike čime su konstruiramo razinu znanja koja nam osigurava provođenje željenih promjena. Naše znanje time se stalno propituje i zajednički nadograđuje (revidira).Bitan pokazatelj potrebe nastavka rada na navedenoj zadaći su i podaci iz Godišnjeg izvješća Vrtića dobiveni od odgojitelja i roditelja. Roditelji su prema anketama na kraju godine prepoznali kvalitetu rada djelatnika Vrtića (npr. velik postotak roditelja koji su se u Vrtiću tijekom prošle pedagoške godine osjećali zadovoljno, opušteno, cijenjeno i dobrodošlo). Ipak, upravo je potreba za što većom i kvalitetnijom komunikacijom između svih sudionika procesa (vodstva, odgojitelja i ostalih stručnih djelatnika, djece, roditelja) bila isticana (od strane roditelja i odgojitelja).

 

 

DV Bubamara Glina
Frankopanska 33, Glina
email: vrtic.glina.adm@gmail.com
email ravnatelj: ravnateljvrticglina@gmail.com
tel: 044/882-228