PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Glina, na sjednici održanoj 27.08.15. godine, donijelo je

PRAVILNIK
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Glina (u daljnjem tekstu: Ustanova, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

U Ustanovu se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu u redovite i ostale programe koje se ostvaruju u Ustanovi.
Odgojna skupina po programima može se organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja i prijavljene djece, sukladno propisanim standardima.

Članak 3.

Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza slijedeće godine.

Članak 4.

Upis u programe predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se sukladno Odluci o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina (u daljnjem tekstu: Odluka) koju donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu.
Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece.
Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Ustanove i na oglasnoj ploči .
Natječaj sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu i način provođenja natječaja.

  1. UPIS DJECE U PROGRAME (PRIJAVA, ZAHTJEV)

Članak 5.

Zahtjev za upis sa dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj).
U Zahtjevu roditelj odabire željeni program koji se provodi u Ustanovi.
Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati Zahtjev s potpunom dokumentacijom.
Zahtjeve zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Članak 6.

Nakon što se utvrdi broj djece koja nastavljaju korištenje usluga temeljem Ispisnice, utvrđuju se slobodna mjesta za upis u novu pedagošku godinu.


Članak 7.

Djeca koriste usluge Ustanove u kontinuitetu od dana potpisa Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Ugovor) do dana ispisa.

Članak 8.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnem tekstu: Povjerenstvo).
Za potrebu upisa Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo od tri člana posebnom Odlukom. Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje tekst Poziva za upis djece u vrtić, provodi odabir djece prema Pravilniku upisa i prema okončanju postupka rezultate s dokumentacijom dostavlja Ravnateljici. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 9.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Ustanove.
U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31.08. tekuće godine navrši 6 mjeseci odnosno 1 godinu života.
U vrtićne programe može se upisati dijete koje do 31.08. tekuće godine navrši 3 godine života.

Članak 10.

U Ustanovi je organiziran program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu koja koriste usluge Ustanove integriran je u redoviti program.

Obveznik predškole koji ne koristi usluge Ustanove ostvaruje pravo direktnog upisa u program predškole temeljem prijave za upis.

Način, vrijeme i mjesto provođenja prijava za upis u program predškole Ustanova će objaviti putem internetske stranice Ustanove i oglasnih ploča.

  1. OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISU

Članak 11.

Ustanova je dužna sukladno svom kapacitetu organizirati redovite programe predškolskog odgoja i osigurati provođenje prednosti pri upisu na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Prednost pri upisu i red prvenstva utvrđuje osnivač Ustanove Zaključkom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina .

Prednost pri upisu sukladno Zaključku o upisu djece osnivača ostvaruju:
– djeca roditelja invalida/branitelja Domovinskog rata
– djeca zaposlenih roditelja
– djeca s prebivaištem s područja Grada Gline
– djeca iz obitelji s troje ili više djece

– djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca uzeta na uzdržavanje

– djeca u godini prije polaska u školu

– djeca s teškoćama u razvoju

– djeca korisnika doplatka za djecu

– djeca čiji su roditelji učenici ili redovni studenti

Članak 13.

Za izradu liste rada prvenstva, utvrđuju se slijedeće kriteriji, mjerila za bodovanje i dokumentacija koja potvrđuje status:

Kriteriji

Mjerila za bodovanje

Dokumentacija koja potvrđuje status

1.Djeca roditelja

invalida/branitelja

Domovinskog rata

2 boda

Preslika dokumenata koji potvrđuju status invalida)branitelja Domovinskog rata

2.Djeca sa oba

zaposlena

roditelja/samohranog

zaposlenog

roditelja

4 boda

Potvrda o zaposlenju roditelja.

Potvrda koja dokazuje status samohranog roditelja

3.Djeca korisnika

doplatka za djecu

1 bod

Preslika rješenja o doplatku za djecu

4.Djeca čiji su

roditelji učenici ili

redovni studenti

3 boda

Potvrda fakulteta da su roditelji učenici/redovni studenti

5. Djeca iz obitelji s

troje i više djece

2 boda

Preslika rodnih listova sve djece iz obitelji

6. Djeca iz

udomiteljskih

obitelji/djeca uzeta na

uzdržavanje

2 boda

Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu

7.Djeca u godini prije

polaska u osnovnu

školu

2 boda

Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju

8. Djeca s teškoćama u

razvoju

2 boda

Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko ima teškoća u razvoju ili neke druge posebne potrebe, a u skladu je s člankom 5 Pravilnika

Na osnovu kriterija iz stavka 1. ovog članka, za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na listi reda prvenstva.

Članak 14.

Poredak na Listi reda prvenstva utvrđuje se unutar reda prvenstva, zbrojem bodova za svako dijete na osnovu kriterija iz članka 13. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Članak 16.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu vrtićnog uzrasta dok se za djecu jasličnog uzrasta utvrđuje kriterij od mlađeg prema starijem.

Članak 17.

Ukoliko nakon primjene članka 16. ovog Pravilnika, dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje se slijedećim redoslijedom: dijete u godini prije polaska u školu, dijete iz obitelji s troje ili više djece malodobne djece, dijete kojem je brat ili sestra već upisan u Ustanovu.

Članak 18.

Roditelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

potvrde poslodavca o zaposlenju,

preslik prijave HZMO i HZZO-u ili potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO za novozaposlene unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka

– za dijete nezaposlenog roditelja:
potvrda HZZZ ili potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO

– za dijete samohranog roditelja:

izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i

smrtni list za preminulog roditelja,

potvrda o nestanku drugog roditelja ili

rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija)

izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i

presuda o razvodu braka ili

drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju

rodni listovi za svu djecu

rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb

rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete

– za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području grada Gline:
rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinica lokalne samouprave

(gradovi/općine).


Članak 19.

Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata ostvaruju pravo upisa bez postupka bodovanja.

Članak 20.

Djeca s teškoćama u razvoju koja imaju Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo upisa bez postupka bodovanja ukoliko Ustanova može osigurati uvjete rada za svu prijavljenu djecu.

Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu djecu s teškoćama u razvoju, prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija iz članka 13. ovog Pravilnika.

Članak 21.


O upisu djece s teškoćama u razvoju koja nemaju Rješenje
prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb, odlučuje Povjerenstvo za provedbu upisa na temelju dokumentacije i procjene psihofizičkog statusa i potreba djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima kojima raspolaže dječji vrtić.
Djeca iz stavka 1. ovog članka prednost pri upisu ostvaruju prema vrsti teškoća i posebnim programima Ustanove te prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu djecu iz stavka 1. ovog članka , prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija iz članka 13. ovog Pravilnika.

Članak 22.

U redovitu odgojnu skupinu može se uključiti dijete sa teškoćama u razvoju na temelju mišljenja Povjerenstva.

Članak 23.

Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnim pločama dječjeg vrtića i službenim stranicama grada.
Lista reda prvenstva najprije prikazuje abecednim redom imena i prezimena djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga, a u nastavku novoprimljenu djecu.


  1. PRAVO NA PRIGOVOR

Članak 24.

Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u djelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave Liste reda prvenstva.
Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću, a dostavlja se Povjerenstvu osobno ili putem elektroničke pošte na E-mail adresu vrtića.

Članak 25.

Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće u roku od 3 dana od dana primitka prigovora.

Upravno vijeće može:

– odbaciti prigovor kao ne pravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe

– odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa

– prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče vrtića odnosno putem elektroničke pošte.


Ukoliko je roditelj nedostupan odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnu ploču vrtića s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena.
Odluka Upravnog vijeća je konačna.

  1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Članak 26.

Nakon donošenja Odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje konačne rezultate upisa sa brojem bodova.
Rezultati upisa objavljuju se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis na oglasnim pločama vtrića, po odgojnim skupinama kako je utvrđeno u članku 26. ovog Pravilnika.
Povjerenstvo je dužno dostaviti izvješće o upisima ravnatelju Ustanove i Upravnom vijeću.

Izvješće o upisima sadrži podatke o broju slobodnih mjesta, broju u roku zaprimljenih prijava, broju zaprimljenih prijava nakon roka, broju odbijenih prijava, broju odbijenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva, broj prihvaćenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva i broj slobodnih mjesta nakon završenog upisnog postupka.

Članak 27.

Djeca koja temeljem objavljenog natječaja i primjenom bodovnih kriterija nisu upisana u Ustanovu vode se na Listi čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvarivati pravo upisa tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Ustanove.

Članak 28.

Ukoliko nema djece na Listi čekanja koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. ovog Pravilnika ili se roditelj sa Liste čekanja koji ispunjava uvjete iz članka 12. ovog Pravilnika ne odazove na obavijest Ustanove o slobodnom mjestu za upis, u odgojnu skupinu prednost pri upisu uz primjenu kriterija iz članka 13. ovog Pravilnika ostvaruju djeca prema slijedećem redoslijedu:
– dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi samo s jednim roditeljem i imaju prebivalište u gradu Glini,
– dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište u gradu Glini.
Na slobodna mjesta mogu se tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji nisu sudjelovali u postupku za prijam djece temeljem objavljenog natječaja.

  1. PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Članak 29.

U tijeku upisnog postupka, a prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovni program roditelj je obvezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.
Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i stručni suradnik Ustanove.
Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima, dogovara se period prilagodbe.

Članak 30.

Ugovor o pružanju usluga potpisuje vlastoručnim potpisom roditelj djeteta odnosno skrbnik djeteta.

  1. PROMJENA PROGRAMA ILI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

Članak 31.

Djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko Ustanovi postoje uvjeti za takav premještaj.
Odluku o promjeni programa ili odgojno-obrazovne skupine donosi ravnatelj vrtića.

Članak 32.

Ustanova može zbog uvjeta rada, organizacije djelatnosti, primjene pedagoških standarda ili drugih izvanrednih okolnosti te organiziranja odgojnih skupina premjestiti dijete u drugu odgojnu skupinu.


VIII. ISPIS DJECE

Članak 33.

Roditelj može ispisati dijete pisanim zahtjevom za ispis (ispisnica).
Roditelj je dužan o namjeri ispisa obavjestiti odgojitelja i potpisati ispisnicu, najkasnije Petnaest (15) dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga.
Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva te se stavlja na Listu čekanja.

Članak 34.

Roditelj-korisnik usluga ima mogućnost nekorištenja usluga tijekom pedagoške godine najviše do 2 mjeseca u kontinuitetu uz prethodnu pisanu izjavu roditelja skrbnika djeteta.

Nekorištenje usluga na način utvrđen u stavku 1. ovog članka ne smatra se ispisom u smislu članka 33. ovog Pravilnika.

Članak 35.

Ustanova će ispisati dijete ukoliko roditelj-korisnik usluga ne uplati beskamatni predujam do roka naznačenog na nalogu za plaćanje.
Ustanova će ispisati dijete
ukoliko se u roku od 3 mjeseca od dana zaključivanja Ugovora utvrde poteškoće u razvoju, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine.
Ustanova će ispisati dijete roditelja-korisnika usluga koji prilikom predaje Zahtjeva nije podmirio Ustanovi sva dugovanja.
Ustanova će ispisati dijete roditelja-korisnika usluga ukoliko izostane neopravdano duže od 60 dana.
Ustanova će ispisati dijete roditelja-korisnika usluga koji ne izvrši obvezu plaćanja usluga u roku od 60 dana od dana dospijeća
Ustanova će ispisati dijete roditelja-korisnika usluga koji se ne pridržava ugovornih obveza.
Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj, na prijedlog odgojiteljskog vijeća.

Članak 36.

Roditelj-korisnik usluga dužan je obavjestiti odgojitelja o izostanku djeteta.
Roditelj-korisnik usluga dužan je opravdati izostanak djeteta.
Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj-korisnik usluga dužan je priložiti liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

Članak 37.

Ako dijete neće koristi usluge ustanove dulje od mjesec dana, roditelj-korisnik usluga dužan je izostanak unaprijed najaviti pisanom izjavom te opravdati kako bi ostvario pravo da plaća 40% mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Članak 38.
U slučaju da roditelj-korisnik usluga nije potpisao ispisnicu, a niti obavijestio o razlozima izostanka djeteta, smatra se da je dijete ispisano iz Ustanove protekom roka od 60 dana od zadnjeg dana korištenja usluga, a roditelj- korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove do tog roka.

Članak 39.

Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Ustanovi sva dugovanja.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Roditelj-korisnik usluga dužan je tijekom godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u odnosu na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario prednost pri upisu te u odnosu na visinu iznosa plaćanja usluga (bračni status, promjena prebivališta, iznos plaće, mirovine i ostalo iz članka 12,18. i 19. ovog Pravilnika).

Ustanova može tijekom godine izvršiti provjeru dokumentacije iz prethodnog stavka ovog članka na način da od roditelja-korisnika usluga zatraži dostavu podataka iz prethodnog stavka.

Na utvrđene promjene činjenica iz stavka 1. ovog članka primijenjuju se odredbe Odluke o mjerilima za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga odnosno zaključak o utvrđivanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Bubamara Glina i mjesečnom sudjelovanju koje plaća roditelj-korisnik usluga.

Članak 41.

Odluku o utvrđivanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Bubamara Glina i mjesečnom sudjelovanju koje plaća roditelj-korisnik usluga donosi Gradonačelnik Grada Gline.

Članak 42.

Informacije o djeci i roditeljima koje Ustanova posjeduje, zaštićene su sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina 27. svibnja 2011. godine.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu šestog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Klasa: 601-01/15-01/56

Ur. Broj:2176-70-15-01

Glina, 27.08.2015.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

______________________________

Diana Cestarić

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Ustanove dana 27.08.2015 godine, a stupa na snagu dana 01.09.2015. godine.
RAVNATELJICA

__________________________

Andreja Kuzmić, prof.