Pravilnik o zaštiti na radu

Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07 i 94/13) članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina i članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, 118/14, 154/14.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Glina na sjednici održanoj dana 28.09.2016. godine donijelo je

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI NA RADU

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina (u daljem tekstu: Vrtić) organizacija provedbe zaštite na radu, obveze i prava radnika, položaj povjerenika radnika za zaštitu na radu, položaj posebnih skupina radnika, zabrana uporabe sredstava ovisnosti i druga pitanja u svezi sa zaštitom na radu.

 2. Izrazi koji se rabe u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje, rabe se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

 1. Zaštita na radu provodi se u Vrtiću radi sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom te ugodnog boravka djece i ostalih osoba u unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića.

 1. Provođenje zaštite na radu sastavni je dio radnih obveza svih radnika Vrtića.

Članak 3.

 1. Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na fizičke osobe koje su u radnom odnosu u vrtiću i fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu u vrtiću, ali za Vrtić obavljaju određene aktivnosti odnosno poslove, osobe na stručnom osposobljavanju za rad, osobe koje rade prema ugovoru o djelu, volonteri i studenti (u daljnjem tekstu: radnici)

 2. Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se kada je povoljna zaštita na radu osigurana kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i Vrtića ili ugovorom o radu.

 3. Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na radnike drugih poslodavaca za vrijeme obavljanja ugovorenih poslova u Vrtiću i roditelje za vrijeme boravka u Vrtiću.

Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite na radu utvrđuju se godišnjim planom i programom rada i financijskim planom Vrtića.

 1. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Članak 5.

 1. U Vrtiću se zaštita na radu provodi prema propisanim općim načelima prevencije i sustava pravila.

 2. U Vrtiću se zaštita na radu ostvaruje u skladu s osnovnim, posebnim i priznatim pravilima zaštite na radu, u skladu sa zakonom i provedbenim propisima.

Članak 6.

Sve osobe koje sudjeluju u Vrtiću u poslovima zaštite na radu dužne su primjenjivati preventivne mjere i pravila zaštite na radu na temelju procjene rizika te organizirati i provoditi radne postupke i poduzimati aktivnosti za sprječavanje izloženosti radnika utvrđenim rizicima kako bi se otklonila i svela na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka profesionalne bolesti, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u svezi s radom.

 1. položaj tijelA VRTIĆA U SVEZI SA ZAŠTITOM NA RADU

Članak 7.

Za provođenje zaštite na radu ovlašteni su:

Članak 8.

 1. Upravno vijeće:

– obavlja druge poslove zaštite na radu utvrđene općim aktima Vrtića.

 1. S programima i mjerama zaštite na radu iz stavka l. ovoga članka upravno vijeće upoznaje stručnjaka zaštite na radu i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Članak 9.

 1. Ravnatelj:

 1. Ravnatelj je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu radnika u svim dijelovima radnog procesa.

Članak 10.

Ravnatelj Vrtića koji ispunjava propisane uvjete za poslove zaštite na radu može sam obavljati poslove zaštite na radu ili obavljanje tih poslova ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

(Ovaj stavak) odnosi se na Vrtiće koji zapošljavaju do 49. radnika).

Članak 11.

Ako se u Vrtiću zbog objektivnih i opravdanih razloga ne mogu obavljati poslovi zaštite na radu prema članku 10. ovoga pravilnika, ravnatelj može ugovoriti obavljanje tih poslova sa ovlaštenom osobom.

Članak 12.

 1. Ravnatelj je obvezan stručnjaku zaštite na radu omogućiti ispunjavanje obveza te mu za to osigurati potrebno vrijeme, opremu, pomoć drugih stručnih radnika
  i ostale uvjete za rad.

Ravnatelj je dužan stručnjaku zaštite na radu osigurati profesionalnu neovisnost
i ne smije ga zbog obavljanja poslova zaštite na radu staviti u nepovoljniji položaj.

 1. OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Članak 13.

Radnici su obvezni osposobljavati se za rad na siguran način kada ih na osposobljavanje uputi Vrtić.

Radnici su obvezni i odgovorni obavljati poslove s dužnom pozornošću te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika te sigurnosti i zaštiti zdravlja korisnika usluga Vrtića.

Članak 14.

Radnik je obvezan surađivati s ravnateljem, stručnjakom zaštite na radu, povjerenikom radnika za zaštitu na radu i specijalistom medicine rada u rješavanju svih pitanja zaštite na radu.

Radnik je obvezan odmah izvijestiti ravnatelja, stručnjaka za zaštitu na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu.

Članak 15.

Radnici imaju pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako im izravno prijeti rizik za život i zdravlje sve dok upravno vijeće i ravnatelj ne donesu mjere za otklanjanje nastalih čimbenika rizika.

Zbog postupanja prema stavku 1. ovoga članka radnici ne mogu trpjeti štetne posljedice.

 1. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Radnici Vrtića osposobljavaju se za rad na siguran način na temelju procjene rizika i to:

Članak 17.

Osposobljavanje radnika iz članka 16. ovoga pravilnika treba provesti na način da se radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, da se radniku objasni i da ga se osposobi za praktičnu primjenu mjera koje je dužan primjenjivati tijekom rada.

Članak 18.

Ravnatelj ne smije dopustiti samostalno obavljanje poslova radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ravnatelj treba osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

 1. POVJERENIK RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 19.

 1. Radnici Vrtića mogu između sebe birati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

 2. Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

 3. Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu provodi se na skupu radnika neposrednih javnim izjašnjavanjem nazočnih radnika.

 4. Skup radnika saziva ravnatelj u dogovoru sa radničkim vijećem.

 5. Za povjerenika radnika za zaštitu na radu izabran je radnik koji je dobio većinu glasova nazočnih radnika.

Članak 20.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo:

 1. podnositi ravnatelju prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu

 2. zahtijevati od ravnatelja poduzimanje odgovarajućih mjera u svrhu smanjenja i otklanjanja rizika

 3. podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu

 4. sudjelovati s ravnateljem u planiranju unapređivanja uvjeta rada,

 5. biti obaviješten o svim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu

 6. izvršiti uvid i koristiti dokumentaciju Vrtića iz zaštite na radu

 7. primati primjedbe radnika u vezi s primjenom pravila zaštite na radu te ih prenositi ravnatelju

 8. izvijestiti nadležnog inspektora i specijalistu medicine rada o svojim zapažanjima, odnosno zapažanjima radnika

 9. nazočiti inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi nadležni inspektor

 10. pozvati nadležnog inspektora kada ocijeni da su ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, a ravnatelj ili upravno vijeće propušta ili odbija provoditi potrebnu zaštitu na radu

 11. osposobljavati se za obavljanje poslova povjerenika radnika za zaštitu na radu

 12. stalno proširivati i unapređivati znanje te pratiti i prikupljati obavijesti od važnosti za svoj rad

 13. staviti prigovor na inspekcijski nalaz

 14. svojim djelovanjem poticati radnike na provedbu zaštite na radu

 15. obavještavati radnike o provedbi zaštite na radu

Članak 21.

 1. Ravnatelj je obvezan unaprijed i pravodobno, savjetovati se s povjerenikom radnika za zaštitu na radu o:

 1. zapošljavanju stručnjaka zaštite na radu i poslovima koje će obavljati

 2. povjeravanju provođenja zaštite na radu ovlaštenoj osobi i poslovima koje će obavljati

 3. izradi procjene rizika te izmjenama, odnosno dopunama procjene rizika

 4. izboru radnika za pružanje prve pomoći i radnika za provođenje mjera zaštite od požara, evakuacije i spašavanja

 5. zaštiti i prevenciji od rizika na radu te sprječavanju i smanjivanju rizika

 6. sprječavanju nezgoda, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

 7. promjenama u procesu rada i poboljšavanju uvjeta rada

 8. planiranju i provođenju osposobljavanja iz zaštite na radu

 9. utjecaja radnih uvjeta i radnog okoliša na sigurnost i zdravlje radnika

 10. izboru sredstava rada i osobne zaštite opreme.

 1. Ravnatelj je obvezan osigurati povjereniku radnika za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obavljanje dužnosti, davati mu sve potrebne obavijesti i omogućiti mu izvid svih propisa i isprava iz zaštite na radu.

 2. Ravnatelj povjerenika radnika za zaštitu na radu ne smije staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike, a upravno vijeće ne smije otkazati ugovor o radu bez pristanka radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća.

 1. SREDSTVA RADA I OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Članak 22.

U Vrtiću se smiju rabiti samo sredstva rada i osobna zaštitna sredstva koja su ispravna i izrađena prema pravilima zaštite na radu i procjeni opasnosti.

Članak 23.

 1. Ispravnost sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava mora se ispitati prije njihova stavljanja u uporabu.

 2. Ispitivanje sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava treba se obaviti u radnim prostorijama ili prostoru gdje će se sredstva uobičajeno rabiti.

 3. Radnik koji čuva osobna zaštitna sredstva, dužan ih je pomno pregledati kod svakoga izdavanja odnosno primitka.

Članak 24.

Pregled strojeva i uređaja obavlja se u rokovima određenim propisima, standardima i godišnjim planom i programom rada.

Članak 25.

 1. Vrtić obavlja ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima:

 1. Ispitivanje strojeva i uređaja obavlja se prema provedbenim propisima koje donese ministar rada i prema odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji.

 1. ZAŠTITA POSEBNIH SKUPINA RADNIKA

Članak 26.

(1) Ravnatelj je dužan osigurati dodatnu zaštitu na radu:

– maloljetniku

– trudnoj radnici

– radnici koja je rodila ili koja doji dijete

– radnicima sa smanjenom radnom sposobnosti.

(2) U svezi sa stavkom 1. ovoga članka ravnatelj je obvezan:

1. prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena radi otklanjanja opasnosti ili

štetnosti za sigurnost i zdravlje radnika

2. osigurati druge odgovarajuće poslove odnosno mjesto rada ako prilagodbe

nisu izvedive ili opravdane.

 1. ZABRANA UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

Članak 27.

 1. U svim prostorima Vrtića zabranjeno je pušenje.

 2. Znakovi o zabrani pušenja stavljaju se na vidna mjesta u prostorima Vrtića.

 3. O provođenju stavka 2. ovoga članka skrbi ravnatelj Vrtića ili od ravnatelja ovlašteni radnik.

Članak 28.

 1. Radnicima Vrtića zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije stupanja na rad i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije.

 2. Ravnatelj ili od ravnatelja ovlaštena osoba dužna je prikladnim mjerama provoditi zabranu uzimanja alkoholnih pića i sprječavati zloporabu sredstava ovisnosti u Vrtiću.

 3. Pod prikladnim mjerama iz stavka 2. ovoga članka razumijevaju se mjere primjerene utvrđenim potrebama zaštite na radu, koje u pravilu obuhvaćaju aktivnosti:

Članak 29.

 1. U slučaju osnovane sumnje dopušteno je u Vrtiću provesti postupak provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

 2. Provjeru je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugoga sredstva ovisnosti, obavlja ravnatelj ili osoba koju on za to pisano opunomoći.

 3. Provjera radnika za kojega postoji osnovana sumnja da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, može se provesti uz radnikov pristanak.

 4. Provjera alkoholiziranosti radnika obavlja se alkometrom ili drugim prigodnim aparatom.

 5. Ako se provjerom utvrdi da u organizmu radnika ima alkohola iznad 0,0 g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka ili radnik uskrati pristanak za provjeru, smatra se da je pod utjecajem sredstava ovisnosti.

 6. O provjeri je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti vodi se zapisnik.

 7. Radnika za kojega se utvrdi da je pod utjecajem alkohola ili drugoga sredstva ovisnosti, ravnatelj je dužan udaljiti s radnog mjesta.

 8. Ako radnik odbije napustiti mjesto rada, ravnatelj ili druga osoba koja obavlja provjeru, treba se za pomoć obratiti najbližoj redarstvenoj službi.

Članak 30.

Ravnatelj ne smije provesti postupak provjere radi utvrđivanja da li je radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti kod radnika koji ima potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja od ovisnosti ili rehabilitacije, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i (ili) na supstitucijskoj terapiji, ali može predložiti upravnom vijeću donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti.

 1. PRUŽANJE PRVE POMOĆI, EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE

Članak 31.

 1. U slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti radnicima se treba pružiti prva pomoć.

 2. Ormarić za prvu pomoć s potrebnim sanitetskim materijalom mora biti postavljen tako da može biti dostupan radnicima u svakoj prigodi.

Članak 32.

 1. Prvu pomoć iz članka 31. ovoga pravilnika mora pružiti svaki radnik koji je za to osposobljen.

 2. Radnik kojemu je pružena prva pomoć, treba se odmah uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

 3. Upućivanje u zdravstvenu ustanovu uključuje, u ovisnosti od težine ozljede na radu ili bolesti:

Članak 33.

Evakuacija i spašavanje radnika vrtića provodi se prema planu evakuacije i spašavanja iz članka 8. ovoga pravilnika.

 1. IZVJEŠĆIVANJE RADNIKA I ODBOR ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 34.

 1. Ravnatelj je dužan obavješćivati, savjetovati se radnicima i njihovim predstavnicima o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radu

 2. Ravnatelj je dužan obavijestiti radnike, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka za zaštitu na radu i ovlaštenu osobu ako je s njom ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika a osobito:

Članak 35.

 1. U Vrtiću se utemeljuje odbor za zaštitu na radu.

 2. Odbor za zaštitu na radu (u daljem tekstu: odbor) je savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu.

Članak 36.

 1. Odbor čine ravnatelj, povjerenik radnika za zaštitu na radu, stručnjak zaštite na radu i specijalist medicine rada.

 2. Predsjednik odbora je ravnatelj.

Članak 37.

Odbor skrbi o primjeni pravila zaštite na radu, organizaciji obavljanja poslova zaštite na radu, izvješćivanju, osposobljavanju u svezi sa zaštitom na radu i prevenciji rizika na radu i u svezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

Članak 38.

 1. Odbor radi na sjednicama.

 2. Sjednice odbora saziva i predsjedava im ravnatelj.

 3. Odbor se mora sastati najmanje jedanput u tri mjeseca.

 4. Poziv za sjednicu odbora obvezno se dostavlja i inspektoru rada u slučaju smrtne, teške ozljede na mjestu rada, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili nalaza nadležnog inspektora o utvrđenom nedostatku provedbe zaštite na radu.

 5. O radu odbora vodi se zapisnik.

 1. EVIDENCIJA I ISPRAVE

Članak 39.

 1. Ovlašteni radnici Vrtića dužni su voditi evidenciju i čuvati isprave u svezi sa zaštitom na radu na način i pod uvjetima propisanim zakonom i provedbenim propisima.

 2. Osim evidencije iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj je dužan osigurati vođenje evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgoda na na radu.

Članak 40.

Ovlaštenje i zaduženje radnika u svezi s vođenjem evidencije i čuvanjem isprava uređuje se ugovorom o radu i aktom o rasporedu radnih obveza.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu od 18.06.1999. godine.

Članak 42.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića dan 29.09.2016.godine.

Klasa: 601-01/16-01/82
Ur.broj: 2176-70-16-1


U Glini,
26.rujna 2016. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Diana Cestarić

RAVNATELJICA:

Andreja Kuzmić, prof.