Pravilnik o zaštiti od požara

Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» 92/2010) te članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara («Narodne novine» 116/11) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina, Upravno vijeće DV Bubamara Glina je na 25. sjednici održanoj dana 28. rujna 2016. godine donijelo

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, organizacijske, tehničko tehnološke, kadrovske, obrazovne, propagandne i druge prirode, a koje se poduzimaju u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara, zaštite ljudskih života i imovine.

Članak 2.

Odredbe Pravilnika o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) primjenjuju se na sve radnike koji su s Dječjim vrtićem Bubamara Glina (u daljnjem tekstu: Vrtić) sklopili ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, ugovor o volonterskom radu, te na građane koji se zateknu u prostorijama Vrtića..

Članak 3.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Opće mjere zaštite

Članak 4.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način propisan Zakonom, podzakonskim aktima, drugim propisima, te ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, uredbama, odlukama, upozorenjima i zabranama nadležnih osoba.

Članak 5.

Radnici drugih ustanova ili trgovačkih društava koji obavljaju određene poslove na postojećim objektima i prostorima ustanove, obvezni su provoditi mjere zaštite od požara sukladno Zakonu, a izvođač radova dužan je imenovati osobu odgovornu za provođenje mjera zaštite od požara.

Članak 6.

Prilikom projektiranja i izvođenja radova, adaptacija, rekonstrukcija i uređenja na postojećim objektima i prostorima ustanove, primjenjuju se tehnički normativi i standardi zaštite od požara utvrđeni zakonskim i drugim propisima.

Članak 7.

Kod održavanja instalacija (električnih, toplinskih, ventilacijskih, plinskih), dimnjaka i ložišta ustanova je obvezna pridržavati se propisa i pravila zaštite, kako instalacije ne bi prouzročile izbijanje požara.

Održavanja instalacija moraju izvoditi ovlašteni radnici i pravne osobe o čemu Vrtić mora posjedovati dokumentaciju.

Uporaba električnih grijalica, kuhala, radijatora i sl. dozvoljena je samo u za to određenom prostoru.

Članak 8.

Prilazni put zgradi vrtića iz glavne ulice, ulazi i izlazi u zgradi, evakuacijski putovi i stube, te vatrogasni pristupi moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz i propisno označeni.

Članak 9.

U unutrašnjem i vanjskom prostoru Vrtića zabranjeno je pušenje.

Svi radnici i građani prisutni u zgradi i prostorima vrtića, dužni su se pridržavati Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 119/09).

Članak 10.

Na završetku radnog vremena spremačice su dužne izvršiti kontrolu koševa za smeće, a otpadno smeće odložiti izvan prostorija ustanove, na za to određeno mjesto.

Otpadni gorivi materijali, papir i ostala ambalaža, moraju se odmah nakon upotrebe ili rada s njima ukloniti iz svih radnih prostora, a naročito prostora plinomjera.

Članak 11.

Rad s otvorenim plamenom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje u prostorijama u kojima ima zapaljivih i eksplozivnih tvari može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju radnika zaduženog za poslove zaštite od požara.

b) Posebne mjere zaštite

Članak 12.

U spremištima, prostorijama za pripremanje i uzimanje hrane, praonicama, garderobama i sobama dnevnog boravka provode se posebne mjere zaštite od požara:

Članak 13.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija vrši ovlaštena osoba:

O ispitivanju gromobranske instalacije vodi se zakonom propisana evidencija.

Članak 14.

Članak 15.

Dimovodni kanali moraju se čistiti prema važećim propisima.

Članak 16.

U svim zgradama, radnim prostorijama i prostorima u vlasništvu ustanove treba izvršiti ispitivanje otpora izolacije i indirektnog napona na dodir električne instalacije, na električnim instalacijama koje su starije od pet godina.

Ispitivanje utvrđeno u stavku 1. ovog članka obavlja ovlaštena osoba sukladno Zakonu.

Članak 17.

Ispitivanje ispravnosti sigurnosne rasvjete obavlja jedanput godišnje ovlaštena osoba.

Članak 18.

  1. određeni broj aparata za gašenje požara (broj, vrsta i raspored aparata nalazi se u prilogu Pravilnika). Aparati za gašenje požara moraju biti na vidljivom i dostupnom mjestu, a postavljaju se na podu ili na zidu na visini 1,5 metar

  2. hidrantsko postrojenje s unutarnjim hidrantima, koji moraju biti propisno označeni. Zidni hidranti ne smiju biti zaklonjeni opremom, uređajima i drugom imovinom ustanove.

III. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJEG NADZORA NAD PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 19.

Mjere zaštite od požara u ustanovi provodi osoba raspoređena na radno mjesto domara-ložača-vozača.

Za nadzor provođenja mjera zaštite od požara odgovoran je ravnatelj Vrtića.

Članak 20.

Osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite od požara utvrđena u članku 19. stavak 1. ovog Pravilnika dužna je:

IV. OSPOSOBLJAVNJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I GAŠENJE POŽARA

Članak 21.

Svi radnici ustanove obvezni su se osposobiti za zaštitu od požara na način i po programu utvrđenom u Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka ustanova može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Osposobljenost se dokazuje uvjerenjem.

Članak 22.

Svaki radnik prije stupanja na rad mora biti upoznat s opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara koje je dužan provoditi.

V. OBVEZE RAVNATELJA I RADNIKA U PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 23.

Ravnatelj vrtića u okviru svoje nadležnosti:

Članak 24.

U odsutnosti ravnatelja ustanove, mjere utvrđene ovim Pravilnikom provodi osoba koju ovlasti ravnatelj vrtića.

Članak 25.

Radnik vrtića:

VI. ODGOVORNOST ZBOG NEPRIDRŽAVANJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 26.

Nepoštivanje i neprovođenje propisanih ili naloženih mjera zaštite od požara predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa.

Za provedbu obveza iz radnog odnosa iz prethodnog stavka ovog članka zaposlenici ustanove odgovaraju sukladno odredbama Pravilnika o radu.

VII. MOTRENJE, JAVLJANJE I UZBUNJIVANJE

Članak 27.

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojih psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba iz st.1 ovoga članka nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112. najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju, prijaviti nastanak požara i sve informacije o požaru.

O izbijanju požara zaposlenik je dužan izvijestiti ravnatelja i zaposlenike vrtića.

Članak 28.

Na alarm ili obavijest o požaru, svi radnici vrtića dužni su se okupiti na mjestu dogovorenom za uzbunjivanje, radi organiziranja i uključivanja u gašenje požara.

Članak 29.

Nakon izbijanja požara u ustanovi isključuje se električna energija na glavnoj razvodnoj ploči te rad kotlovskog postrojenja i dovoda plina.

Za obavljanje poslova utvrđenih u stavku 1. ovog članka zadužen je domar-ložač i drugi ovlašteni zaposlenik.

VIII. UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 30.

Vrtić je dužan analizirati svaki događaj koji je mogao dovesti do požara te poduzimati mjere potrebne da do takvih događaja više ne dođe, o čemu je dužan voditi evidenciju te obavještavati nadležne službe sukladno posebnim propisima.

Vrtić je dužan voditi evidenciju svih požara koji su nastali na njihovim vlasništvu, kao i razlozima njihova nastanka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Vrtić je razvrstan u IV. kategoriju ugroženosti od požara, Rješenjem ministra unutarnjih poslova, broj: 511-19-37-UP-I-3927/2-1998. od 2. travnja 1999. godine.

Članak 32.

Prilozi ovom Pravilniku su:

Članak 33.

Ovaj Pravilnik usvojen je kada ga prihvati Upravno vijeće vrtića većinom glasova svih članova.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Članak 34.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 18.06.1999. godine.

Klasa:601-01/16-01/83

Urbroj: 2176-70-16-1

Glina, 26.09. 2016.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Diana Cestarić

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana 29.09.2016.g.

Pravilnik je stupio na snagu dana 09.10. 2016. godine.

RAVNATELJICA:

Andreja Kuzmić, prof.