Statut

Na temelju članka 53. i 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19), članka 40. i 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97,
107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina (KLASA: 601-
01/16-01/50, URBROJ: 2176-72-11-2 od 13. lipnja 2016.), uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Gline, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Glina na 16. sjednici održanoj dana
15. srpnja 2022. donijelo je
S T A T U T
DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GLINA
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i
trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost
rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Bubamara Glina
(u daljnjem tekstu: Vrtić).
Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako
na muške i na ženske osobe.
Članak 2.
Vrtić je javna predškolska ustanova, koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite i unapređenja zdravlja, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, u skladu s
razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama
obitelji za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Odgojno – obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Kao javne ovlasti Vrtić obavlja slijedeće poslove:
– upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
– izdavanje potvrda i mišljenja
– upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 3. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao
javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge
fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni
postupak.
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Članak 3.
Osnivač Vrtića je Grad Glina (u daljnjem tekstu: Osnivač).
U pravnom prometu s trećim osobama Vrtić ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim
propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.
II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Vrtića je Dječji vrtić BUBAMARA Glina.
Skraćeni naziv vrtića je DVBG.
Sjedište Vrtića je Frankopanska ulica 33.
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.
Članak 5.
Puni naziv Vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta.
III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 6.
U radu i poslovanju Vrtić koristi:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod
natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Bubamara Glina, a u sredini pečata je otisnut grb
Republike Hrvatske
2. Pečat okruglog oblika, promjera 27 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Bubamara
Glina, a u sredini jedno ispod drugog Grad Glina
3. Štambilj četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 45 mm, na kojem je upisan pun naziv i
sjedište vrtića: Dječji vrtić Bubamara Glina.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje
Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečatom iz stavka 1. točke 2. ovog članka ovjeravaju se isprave i akti u pravnom prometu s tijelima
pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave.
Štambilj iz stavka 1. točke 3. ovog članka služi za redovno administrativno i financijsko poslovanje
vrtića.
Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje Ravnatelj Vrtića posebnom odlukom.
Članak 7.
Vrtić predstavlja i zastupa Ravnatelj Vrtića.
Ravnatelja Vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća.
Odluku o određivanju osobe iz stavka 2. ovoga članka donosi Upravno vijeće na prijedlog
Ravnatelja, većinom glasova članova Upravnog vijeća.
Osoba koja je predložena da zamjenjuje ravnatelja dužna je dati pisanu suglasnost.
Na temelju zahtjeva Ravnatelja, Upravno vijeće može zamijeniti osobu iz stavka 2. ovog članka.
Nakon donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka, Upravno vijeće određuje drugu osobu koja
zamjenjuje ravnatelja, na način utvrđen u stavku 3. ovog članka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, te poduzima sve
pravne radnje u ime i za račun Vrtića, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar,
osim:
– nastupati kao druga ugovorna strana i sa Vrtićem zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj
račun, u svoje ime i za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba
– zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavi opreme, osnovnih sredstava i
ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kn uvećan za porez
na dodanu vrijednost.
Za iznose veće od iznosa iz stavka 8. točke 2. ovoga članka, Ravnatelj je ovlašten zaključivati
ugovor u skladu sa odlukama i suglasnosti Upravnog vijeća, odnosno zakonskoj regulativi po
pitanju javne nabave.
Članak 8.
Vrtić ima Dan Vrtića, prvi petak u mjesecu svibnju.
Obilježavanje Dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.
IV. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE
Članak 9.
Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.
Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
Imovinu Vrtića čine zgrade i druge nekretnine te druga imovina i pokretnine kojima je Vrtić
raspolagao i koju je koristio na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama, kao i sredstva stečena
pružanjem usluge i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.
Sredstva za financiranje djelatnosti Vrtića osiguravaju se iz proračuna Osnivača, prihoda
ostvarenih pružanjem usluga na tržištu te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad i poslovanje Vrtića koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim
planom i programom rada Vrtića.
Vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja djece korisnika usluga u skladu s mjerilima i kriterijima
koja utvrđuje Osnivač.
Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje
i razvoj svoje djelatnosti, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.
O raspodjeli dobiti Vrtića može odlučivati i Osnivač u skladu sa zakonom.
V. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA
Članak 10.
Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:
– promijeniti naziv vrtića
– promijeniti djelatnost
– donijeti ili promijeniti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 70.000 kn
– odlučiti o upisu i mjerilima upisa u vrtić
– mijenjati namjenu objekta i prostora ili davati ih u zakup
– udružiti se u zajednice ustanova
– osnovati drugu pravnu osobu.
Članak 11.
Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.
Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.
VI. DJELATNOST I PROGRAMI
Članak 12.
Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi kao
dio sustava odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Vrtić obavlja kao javnu službu.
U okviru djelatnosti u Vrtiću se ostvaruju:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja djece
prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama
djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina
– programi predškole
– programi učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog , sportskog
i druge odgojno-obrazovne programe.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić može izvoditi programe u skladu s
odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Programi se mogu se izvoditi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, a
uz zahtjev za izdavanjem suglasnosti obvezno se prilaže pozitivno stručno mišljenje Agencije za
odgoj i obrazovanje.
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem
novih programa ili Vrtić mijenja program, isti je obvezan prije početka izvođenja programa
podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka.
Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz stavka 6.
ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti,
Vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku
rada u promijenjenim uvjetima.
Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, Vrtić može započeti s izvođenjem
novih programa odnosno izmijenjenog programa.
Članak 13.
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma
za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni kurikulum) i kurikuluma
Vrtića.
Nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikularni dokument donosi ministar nadležan za
obrazovanje odlukom.
Nacionalni kurikulum predškole (u daljnjem tekstu: kurikulum predškole) utvrđuje načela,
odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-obrazovna očekivanja te vrijeme trajanja programa s planom
i načinom izvođenja.
Kurikulum predškole donosi ministar nadležan za obrazovanje odlukom te se smatra sastavnim
dijelom Nacionalnoga kurikuluma.
Nacionalni kurikulum i kurikulum predškole su dokumenti na temelju kojih se izrađuje kurikulum
Vrtića.
Upravno vijeće Vrtića donosi kurikulum Vrtića u pravilu svakih pet godina, a u skladu s potrebama
moguće su njegove dopune i izmjene.
U Vrtiću mogu se, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, provoditi eksperimentalni
kurikulumi s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.
Članak 14.
Kurikulum Vrtića razrađen je prema Nacionalnome kurikulumu, a njime se utvrđuju programi
njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i načini
vrednovanja.
Članak 15.
Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku
godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Vrtića do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno – obrazovnog rada, programe
zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja djece, socijalne skrbi, kao i druge programe koje Vrtić
ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Članak 16.
Vrtić upisuje djecu u odgojno – obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu.
Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača.
Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu.
Odluka o upisu sadrži:
– uvjete upisa u Vrtić
– prednost upisa, prema aktima Osnivača
– rokove zaključenja ugovora
– iznos nadoknade za usluge Vrtića
– ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.
Na temelju odluke iz stavka 4. ovog članka, Vrtić objavljuje natječaj za upis djece u Vrtić.
Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama te na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača.
Tekst objave iz stavka 6.ovog članka sadrži:
– vrste programa koji se mogu upisati
– uvjete upisa i način ostvarivanja prednosti pri upisu
– način provođenja natječaja.
Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na mrežnim stranicama Osnivača, Vrtića i svojim oglasnim
pločama.
Članak 17.
Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u Vrtić u kojem se izvodi rani i predškolski
odgoj i obrazovanje.
Za dijete koje je obvezno pohađati predškolu, Osnivač je dužan osigurati mjesto u vrtiću koji
provodi obvezni program predškole.
Prednost pri upisu u Vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine
navrše četiri godine života.
Iznimno, ako Vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stavka 3. ovoga
članka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog
rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju
i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili
potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične
bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se
uređuje metodologija vještačenja, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji,
djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su
ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju
prebivalište ili boravište na području Vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili
roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.
Način ostvarivanja prednosti iz stavka 4. ovoga članka pri upisu djece u Vrtić uređuje Osnivač
Vrtića svojim aktom.
Prije upisa u Vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se
opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno
povjerenstvo Vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra i ravnatelj).
Prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili posebnim programima
za djecu s teškoćama u razvoju iz stavka 1. ovoga članka, djece sa zdravstvenim teškoćama i
neurološkim oštećenjima, kao i djece koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi
stručno povjerenstvo Vrtića iz stavka 6. ovoga članka.
Upisi u Vrtić mogu se provoditi elektroničkim putem.
Članak 18.
Prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole, a dijete koje
je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je pohađati
program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati uključeno u redoviti
program predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću.
Vrtić kada izvodi program predškole dužan je djetetu iz stavka 1. ovoga članka izdati potvrdu o
završenom programu predškole radi upisa u osnovnu školu.
VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA
Članak 19.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i
uspješnom obavljanju djelatnosti.
Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa,
stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćnotehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost.
Članak 20.
U Vrtiću se rad s djecom provodi u odgojnim skupinama djece rane dobi i odgojnim skupinama
djece predškolske dobi.
Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog
rada odgojitelja u skupini određuju se prema provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog
odgoja i naobrazbe.
Članak 21.
U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine
cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka ili višednevnog
boravka djece, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Članak 22.
Stručno-pedagoški poslovi u Vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i
socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića radi zadovoljavanja potreba i
interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta i u suradnji s
roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja.
Članak 23.
Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja
djelatnosti Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i
evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstvenofinancijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova potrebnih za redovito poslovanje Vrtića i
ostvarivanje prava radnika Vrtića.
Članak 24.
Pomoćno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za
ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe.
Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne skrbi
ostvaruju se u Vrtiću sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
Članak 25.
Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.
Tjedno radno vrijeme Vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti
predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih
osoba, u pravilu u pet radnih dana.
Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.
Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika.
Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i
skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz Godišnjeg plana i
programa rada, aktima Osnivača i općim aktima Vrtića.
Članak 26.
Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i trajanjem
programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja i uređuje se pravilnikom o radu Vrtića.
Vrtić je dužan putem mrežnih stranica Vrtića, na oglasnoj ploči Vrtića i na drugi prikladan način
obavijestiti javnost o radnom vremenu i uredovnom vremenu za rad s građanima, roditeljima
odnosno skrbnicima djece i drugim strankama.
Članak 27.
Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
VIII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM
UPRAVNO VIJEĆE
Članak 28.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
– tri člana imenuje Osnivač
– jednoga člana Upravnog vijeće biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića
– jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. točke 1. ovoga članka imenuje izvršno tijelo Osnivača
(gradonačelnik).
Član Upravnog vijeća kojeg imenuje Osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti
radnik Vrtića u kojem se Upravno vijeće imenuje.
Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. točke 2. ovoga članka biraju između sebe roditelji djece
korisnika usluga.
Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. točke 3. ovoga članka biraju između sebe odgojitelji i stručni
suradnici Vrtića.
Članak 29.
Članovi Upravnog vijeća iz članka 28. ovoga Statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine i
mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.
Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.
Članak 30.
O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće Osnivač izvješćuje Vrtić pisanim
putem.
Članak 31.
Član Upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na sastanku roditelja.
Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti
svoju kandidaturu.
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku.
Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih
roditelja.
Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik.
Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća.
Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću Vrtića bira se na četiri godine.
Ukoliko status roditelja – korisnika usluga Vrtića prestane prije isteka mandata, Vijeće roditelja
predlaže i bira novog predstavnika na vrijeme do isteka mandata Upravnog vijeća.
Članak 32.
Kandidiranje i izbor kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja obavlja se na sjednici
Odgojiteljskog vijeća.
Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku.
Za provođenje izbora Odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i
dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Upravnog vijeća.
Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća.
Članak 33.
Kandidate za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi članovi
Odgojiteljskog vijeća.
Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu.
Članak 34.
Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju
kandidaturu.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u Upravno vijeće.
Članak 35.
Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu.
U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.
Članak 36.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih
listića mora biti jednak broju nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor članova Upravnog vijeća
2. broj članova koji se biraju u Upravno vijeće
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.
Članak 37.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 38.
Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača
u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 39.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja
sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.
Odgojiteljsko vijeće može odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrede
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
Kada Odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.
Članak 40.
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik, a predsjednik izbornog
povjerenstva izdaje izabranom članu potvrdu o izboru.
Članak 41.
Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća saziva se prva
konstituirajuća) sjednica novoizabranog Upravnog vijeća.
Prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj najkasnije u roku od 30 dana od
dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane Osnivača.
Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjeda Ravnatelj.
Članak 42.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
– izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća
– verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća
– donošenje poslovnika o radu Upravnog vijeća
– izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
Članak 43.
Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja Ravnatelj provjerom identiteta pojedinog
člana s podacima iz isprava o izborima.
Članovi upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je
obavljeno potvrđivanje mandata.
Članak 44.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog
vijeća.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća
glasuju javno dizanjem ruku.
Svaki član Upravnog vijeća može za predsjednika predložiti samo jednog kandidata.
Ako je istaknuto više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob abecednim redom
prezimena.
Glasovati se može samo za jednog kandidata.
U slučaju kada je predloženo više kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova,
glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u
prethodnom glasovanju dobio najmanji broj glasova.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće konstituirano je izborom predsjednika.
Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku daljnje vođenje
sjednice.
Na izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuju se odredbe ovoga Statuta koje se
odnose na izbor predsjednika Upravnog vijeća.
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednice vijeća, a u slučaju njegove
spriječenosti osoba koju on za to pisano ovlasti.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pisani zahtjev ravnatelja i jedne trećine
članova vijeća.
Članak 45.
Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Upravnom vijeću
2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću
3. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
4. ako tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom
vijeću.
Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem,
većinom glasova nazočnih.
Članak 46.
Ako pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 45. ovoga Statuta prestane mandat, provode se
dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se u roku do 30 dana od dana prestanka mandata člana.
Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata
Upravnog vijeća.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. do 41. ovoga Statuta.
Članak 47.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
članova.
Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina ukupnog
broja članova.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Vrtića.
Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i
ravnatelj Vrtića ili budu pozvane odlukom Upravnog vijeća.
Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanje Upravnog vijeća pobliže se
uređuje Poslovnikom.
Članak 48.
Upravno vijeće može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić.
Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće
zbog koje se radno tijelo osniva.
Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana.
Članak 49.
Upravno vijeće:
– donosi opće akte Vrtića
– usvaja prijedlog financijskog plana na prijedlog ravnatelja/ice
– dostavlja financijski plan nadležnom ministarstvu
– usvaja konačni financijski plan ako je različit od dostavljenog prijedloga
– usvaja polugodišnje financijske izvještaje na prijedlog ravnatelja/ice najkasnije u roku od 30
dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih
izvještaja u sustavu proračuna
– traži suglasnost Osnivača za Odluku o raspodjeli rezultata u slučaju utjecaja na povećanje ili
smanjenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u godini u kojoj se donosi
– donosi Odluku o raspodjeli rezultata koja zahtijeva izmjene i dopune financijskog plana
– daje ovlaštenje Ravnatelju za donošenje Odluka o raspodjeli rezultata, ali do određenog iznosa
utvrđenog Odlukom Upravnog vijeća
– donosi kurikulum i godišnji plan i program rada
– odlučuje o uporabi dobiti, u skladu sa aktima Osnivača
– odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te investicijama
od 70.000,00 do 200.000,00 kn, a preko 200.000,00 kn uz suglasnost i odlukama osnivača, te
provedbi tih odluka u skladu sa zakonskim propisima o javnoj nabavi
– daje Ravnatelju suglasnost za zaključenje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, u svoje
ime, a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba
– daje Osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost Vrtića
– odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića
– odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića
– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača
– odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
– odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku
radnog odnosa radnika Vrtića
– odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički
pregled
– odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
– predlaže statusne promjene
– predlaže ravnatelju mjere poslovne politike
– predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja
– razmatra rezultate odgojnoga rada
– razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
– obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.
Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavljaju se, u
pravilu, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu
može se uputiti telefaksom, telefonom ili elektroničkim putem.
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz
djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.
Članak 50.
Predsjednik Upravnog vijeća:
– predstavlja Upravno vijeće
– saziva sjednice Upravnog vijeća i predsjedava im
– potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće
– obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Vrtića i ovlastima Upravnog vijeća.
Na zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
RAVNATELJ
Članak 51.
Za Ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u
Vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati
stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili
stručnog suradnika.
Članak 52.
Za Ravnatelja Vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u Vrtiću postoje zapreke iz članka 25.
Zakona o predškolskom odgoju.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Natječaj za izbor ravnatelja Upravno vijeće raspisuje najmanje 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića i Narodnim novinama i traje najmanje osam
dana.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok
za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
priložiti.
Članak 53.
Na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića Ravnatelja imenuje i razrješava izvršno tijelo Osnivača Vrtića
(gradonačelnik).
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
S osobom imenovanom za Ravnatelja Vrtića predsjednik Upravnog vijeća zaključuje ugovor o
radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu.
Osobi imenovanoj za ravnatelja Vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u Vrtiću, nakon isteka mandata
omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala zaključen ugovor o radu na neodređeno
vrijeme.
Osoba imenovana za Ravnatelja pravo iz stavka 4.ovoga članka ostvaruje najduže do isteka dva
uzastopna mandata.
Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji
se zasniva na određeno vrijeme.
Članak 54.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Upravno vijeće razmatra natječajnu
dokumentaciju, utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom
dokumentacijom Osnivaču.
Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Upravno vijeće, dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata
o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest
dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Članak 55.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će
se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
Ravnatelja.
Na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića, vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje i razrješava izvršno
tijelo Osnivača Vrtića, ali najdulje na vrijeme od godinu dana.
Članak 56.
Ravnatelj:
– predlaže Statut, Kurikulum Vrtića i druge opće akte koje donosi Upravno vijeće
– predlaže godišnji plan i program rada
– predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
– donosi odluku o raspodjeli rezultata u skladu s ovlaštenjem Upravnog vijeća
– sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja
– predstavlja i zastupa Vrtić
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića
– zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
– obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su
suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
– izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovanju Vrtića
– sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića
– zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
– predlaže Upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog
odnosa radnika Vrtića
– predlaže Upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
– izdaje radne naloge radnicima
– odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana
– odobrava službena putovanja radnika i odsutnost s radnog mjesta
– daje radnicima Vrtića naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka, daje upute i koordinira
rad u Vrtiću
– izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća
– određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o
investicijama do iznosa od 70.000,00 kn uvećanog za porez na dodanu vrijednost
– sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
– izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i
stručnog nadzora
– saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća
– priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
– obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za
koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela
Vrtića.
Članak 57.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i Osnivaču.
Članak 58.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata
ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića.
Članak 59.
Ako Ravnatelj ne ispunjava Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, Osnivač Vrtića, na
prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu
Ravnatelja, razriješit će Ravnatelja i imenovati drugu osobu u skladu sa Zakonom.
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do
prestanka radnog odnosa
3. ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima vrtića, ili neosnovano ne izvršava
odluke tijela vrtića ili postupa protivno njima
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti ustanove.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće je
dužno raspisati natječaj imenovanje za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
Članak 60.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog
suradnika u Vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima
– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu
polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenova osoba za čiji rad u Vrtiću postoje zapreke
iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Članak 61.
Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od
trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za
razrješenje iz članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama ili da je u postupku donošenja odluke o
razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.
IX. STRUČNO TIJELO VRTIĆA
ODGOJITELJSKO VIJEĆE
Članak 62.
Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji u Vrtiću
ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj Vrtića ili druga osoba koju on ovlasti.
Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja
članova vijeća.
Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene
djelatnike. Neopravdani izostanak sa sjednica Odgojiteljskog vijeća predstavlja povredu radne
obveze.
Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjedavajući i imenovani na sjednici zapisničar.
Članak 63.
Odgojiteljsko vijeće:
– predlaže vrtićki kurikulum
– sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića
– prati ostvarivanje plana i programa rada
– skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
– raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
– potiče i promiče stručni rad
– predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
– obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Vrtića.
X. RODITELJI I SKRBNICI DJECE
Članak 64.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima
djece.
Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim
sastancima i na drugi pogodan način.
Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni
su pravodobno izvijestiti Vrtić.
XI. RADNICI VRTIĆA
Članak 65.
U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci
rade sljedeći odgojno – obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik: pedagog, psiholog,
logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena
voditeljica.
Odgojno – obrazovni radnici u Vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja te
utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može
obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na random mjestu odgojitelja, a
koji može biti:
– Preddiplomski sveučilišni studij
– Preddiplomski stručni studij
– Studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima
– Diplomski sveučilišni studij
– Specijalistički diplomski stručni studij.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka, poslove
odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski
stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni
studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga
odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za
učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja
kvalifikacije odgojitelja.
Ako osoba iz stavka 4. ovoga članka ne stekne kvalifikaciju odgojitelja u roku od dvije godine od
dana zasnivanja radnoga odnosa, prestaje joj radni odnos istekom roka za stjecanje odgovarajuće
kvalifikacije za odgojitelja te se ne može više zaposliti u sustavu predškolskog odgoja i
obrazovanja dok ne ispuni uvjete za rad na radnome mjestu odgojitelja.
Osoba iz stavka 4. ovoga članka prilikom prijave na natječaj dužna je dostaviti dokaz da nije bila
zaposlena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja.
Osoba iz stavka 4. ovoga članka zasniva radni odnos kao nestručna osoba do stjecanja kvalifikacije
za odgojitelja te može izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom kao jedan od dvaju odgojitelja u
odgojno-obrazovnoj skupini, i to uz odgojitelja koji ima odgovarajuću kvalifikaciju iz stavka 3.
ovoga članka.
Osim odgojno – obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u Vrtiću rade i druge osobe koje
obavljaju administrativno – tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno – obrazovnih radnika te razinu i vrstu ostalih radnika u
Vrtiću, kao i potrebnu razinu i vrstu obrazovanja za izvođenje programa, propisuje ministar
nadležan za obrazovanje pravilnikom.
Članak 66.
U skladu s potrebama djece s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnoj skupini uz suglasnost
izvršnog tijela Osnivača, a prema procjeni stručnog povjerenstva Vrtića, može raditi treći
odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik.
Pomoćnik za djecu s teškoćama ili stručni komunikacijski posrednik nije samostalni nositelj
odgojno – obrazovne djelatnosti.
Pomoćnik za djecu s teškoćama te stručni komunikacijski posrednik moraju ispunjavati sljedeće
uvjete:
– Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
– Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
– Da nije roditelj ni drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora.
Članak 67.
Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i stručnih
suradnika.
Članak 68.
Radni odnos u Vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, a rok za primanje prijava
kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez
natječaja:
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali
ne dulje od 60 dana
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana
– do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos
na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
– u slučaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni
odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se
ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja
radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
S osobom iz stavka 5. ovoga članka zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune
radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne
dulje od pet mjeseci.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja.
XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 69.
Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od Osnivača, od roditelja, od prodaje roba i
usluga te donacija.
Prihodi i rashodi za obavljanje djelatnosti utvrđuju se Financijskim planom.
Vrtić usvaja Financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi na prijedlog Ravnatelja.
Upravno vijeće Vrtića usvaja polugodišnje financijske izvještaje na prijedlog ravnatelja/ice
najkasnije u roku od 30 dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno
predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti, u skladu s aktima Osnivača.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak
će se namiriti u skladu s odlukom Osnivača.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 70.
Rad Vrtića i njegovih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
– izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja usluga
– davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov zahtjev, o
uvjetima i načinu davanja usluga
– obavijestima o sjednicama ili sastancima Upravnog i Odgojiteljskog vijeća te mogućnostima
neposrednog uvida u njihov rad
– objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića.
Vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga
i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.
Vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev
informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
Vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima
o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.
XIV. POSLOVNA TAJNA
Članak 71.
Poslovnom tajnom smatraju se:
1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i
pravnih osoba upućenih Vrtiću
2. podaci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka
3. podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
4. podaci o poslovnim rezultatima Vrtića
5. podaci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi
6. podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, te aktima
Vrtića
7. podaci i isprave koje Ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.
Članak 72.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili
upravnim tijelom.
XV. ZAŠTITA LJUDSKOG OKOLIŠA
Članak 73.
Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život i zdravlje ljudi.
Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.
Članak 74.
Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su posvetiti pozornost
odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša.
Programi rada Vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa rada Vrtića.
XVI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Članak 75.
Osobni podaci fizičkih osoba mogu se u Vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je osoba upoznata, koja
je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su
prikupljeni.
U Vrtiću se mogu obrađivati osobni podaci samo uz uvjete određene Uredbom o zaštiti osobnih
podataka iz zakonom.
Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.
Članak 76.
Osobni podaci smiju se u Vrtiću prikupljati i dalje obrađivati:
– u slučajevima određenim zakonom
– uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Vrtića
– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u
izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili treće strane kojoj se podaci dostavljaju
– kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.
(2) Osobni podaci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati
u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.
(3) Osobne podatke mogu u Vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.
(4) Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti
drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
Članak 77.
U Vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili
etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i
spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.
Iznimno, podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:
– uz privolu ispitanika
– kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Vrtić ima
prema posebnim propisima
– kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe
kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
– kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtića pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na
djecu i radnike Vrtića i da podaci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka
ispitanika
– kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih
zakonom
– kada je ispitanik objavio osobne podatke.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i
zaštićena.
XVII. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 78.
Vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan način općih
akata i odluka te informacija o svome radu i poslovanju
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije
– davanje informacije pisanim putem
– uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
– dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
– na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Članak 79.
Vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog ahtjeva.
Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen
telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, sačinit će se službena bilješka.
Članak 80.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije
u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Vrtić će odbiti zahtjev korisnika:
– u slučajevima propisanim zakonom
– ako Vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj informaciji
– ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije
– ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na
pristup informacijama.
O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 dana od
dana dostave rješenja.
Članak 81.
Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
– rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
– unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u
službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtića
– osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama.
Članak 82.
XVIII. DOKUMENTACIJA U VRTIĆU
Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.
Pedagoška i zdravstvena dokumentacija vodi se u pisanom ili elektroničkom obliku.
Obrasce zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar nadležan za zdravstvo.
Sredstva za vođenje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka osigurava Osnivač Vrtića.
U ministarstvu nadležnom za obrazovanje vodi se zajednički elektronički upisnik predškolskih
ustanova u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Vrtić) i sadrži sljedeće evidencije:
– Upisnik ustanova,
– Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku pedagošku godinu,
– Upisnik djece u ustanovama,
– Upisnik radnika ustanova.
Podatke u Upisnik ustanova upisuje ministarstvo nadležno za obrazovanje, a podatke u ostale
evidencije upisuju predškolske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine.
Podaci iz e-Vrtića moraju biti zaštićeni od zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena
ili pristupa, u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
Voditelj zbirke podataka i korisnik osobnih podataka sadržanih u evidencijama iz e-Vrtića je
ministarstvo nadležno za obrazovanje, a voditelj zbirke podataka za pojedinačnu ustanovu je
predškolska ustanova.
Ovlaštenja za pristup i razine pristupa podacima iz e-Vrtića dječjim vrtićima, osnivačima i
nadležnim upravnim tijelima županija, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba odobrava
ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Obrasce pedagoške dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, obveze i načine te rokove unošenja
podataka u e-Vrtić, ovlaštenja za pristup i korištenje podataka te sigurnost i način razmjene
podataka propisuje pravilnikom ministar nadležan za obrazovanje.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI VRTIĆA
Članak 83.
Opće akte Upravno vijeće donosi:
– u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa
– u svezi s izvršenjem odredaba ovoga Statuta
– u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.
Članak 84.
Vrtić ima ove opće akte:
– Statut
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o zaštiti na radu
– Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
– Etički kodeks ponašanja
– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Vrtića
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, podzakonskim propisima i
ovom Statutu.
Opći akti Vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a iznimno
ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi i najranije dan nakon dana
objave na oglasnoj ploči.
Ravnatelj Vrtića dužan je ovaj Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu dostaviti uredu u županiji
nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja, u roku od osam (8) dana od dana donošenja.
Članak 85.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Upravnog
vijeća.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije
određen neki drugi dan.
Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.
Članak 86.
Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja, radnika i građana,
donose Upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih
akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
XX. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE
Članak 87.
Sindikalno organiziranje u Vrtiću je slobodno.
Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, Ravnatelj Vrtića i Upravno vijeće dužni su osigurati
odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme
štrajka pohađaju program Vrtića.
Na pitanja ostvarivanja prava na štrajk i organiziranja štrajka primjenjuju se opći propisi o štrajku.
XXI. PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 88.
Vrtić prestaje radom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju.
Odlukom o prestanku rada Vrtića određuju se rok i način prestanka njegova rada te uređuje način
raspoređivanja djece koja su pohađala dječji vrtić u druge odgovarajuće ustanove.
XXII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU
Članak 89.
U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i
obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 90.
Statut Vrtića donosi Upravno vijeće, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti Osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se po istom postupku.
Članak 91.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina
(KLASA: 601-01/16-01/50, URBROJ: 2176-72-11-2 od 13. lipnja 2016.).
Članak 92.
Ovaj Statut stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
KLASA: 601-02/22-02/01
URBROJ: 2176-70-01-22-01
U Glini, 14. srpnja 2022.
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Marina Tomić Šantek
Na ovaj Statut Gradsko vijeće Grada Gline dalo je prethodnu suglasnost dana __________ 2022.,
KLASA: _______________, URBROJ: ____________________.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana _______________ 2022., a
stupio je na snagu dana ________________ 2022.
Ravnateljica:
Andreja Kuzmić